Oferta edukacyjna w szkole policealnej

Opiekun medyczny
Technik masażysta
Florysta
Technik usług kosmetycznych
Technik BHP
Terapeuta Zajęciowy

MED. 14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;

2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;

3) udzielania porad kosmetycznych;

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Florysta

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań:

1) projektowania dekoracji roślinnych;

2) wykonywania dekoracji roślinnych;

3) aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

MED. 10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik masażysta

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do:

1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;

2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;

3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik BHP

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do:

1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;

5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;

6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

MED.13 : Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań: 

  • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym; 
  • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym; 
  • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki; 
  • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej; 
  • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.
Przewiń na górę